مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
 دکتر احد نژاد ابراهیمی
 دکتری معماری
 دسترسی به رزومه و سوابق
04135559785تلفن:
 
هادی دلخواه نیا
کارشناس دفتر فنی
04135415888 تلفن:
 داخلی 226
 
سعید ولیلویی
کارشناس دفتر فنی
04135541810 تلفن:
داخلی:233
مسعود موذنی
کارشناس دفتر فنی
04135541810 تلفن:
داخلی:233
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35559576-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.