مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
برنامه ریزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی، خدماتی و رفاهی دانشگاه .
 نظارت بر اجرای طرح های مصوب ساختمانی، تاسیساتی، طبق مقررات مربوطه و تهیه ی گزارشهای لازم در صورت لزوم.
 انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرح های مصوب
 پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه به شوراي عمراني.
تهیه ی گزارش فنی از فعالیت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه
نظارت و رسيدگي به وضعيت مشاوران و پيمانكاران و ساير موارد مالي طرحهاي عمراني.
نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت در اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی.
تهیه نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی موجود دانشگاه در صورت لزوم.
رسیدگی به صورت وضعیت های ارائه شده و تهیه ی گزارشهای لازم در این مورد.انجام تعمیرات در بناهای تاریخی دانشگاه و نظارت بر روند مرمت علمی آنها
 پيشنهاد برگزاري مناقصات نگهداري به شوراي عمراني و برگزاري مناقصه در صورت تصويب.
 نظارت و مراقبت لازم در امر تأسيسات دانشگاه و انجام تعميرات جزئي تاسيسات معيوب .
طراحی و توسعه زیر ساختهای عمرانی و افزايش بناي ساختمان هاي دانشگاه از قبيل دانشکده ها فضاهاي آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي، ادارات و فضاهاي خدماتي و ورزشي و تفريحي
انتخاب مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد انجام خدمات مشاور
کنترل و تصویب نقشه­ها و مدارک فنی پروژه های عمرانی
تخصیص اعتبار انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار ذیصلاح و عقد قراردادهای عمراني
نظارت مقیم، نظارت عالیه در انجام کیفی و فني پروژه ها
بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران و ارسال به امور مالی دانشگاه
انجام تعمیرات و نگهداری ساختمانهای در دست بهرهبرداری از نظر ساختماني و تاسيسات مکانيکي و برقي
نگهداری و کنترل تاسیسات آب، گاز، برقي، مخابراتی در ساختمانهای دانشگاه 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35559576-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.